Ett skritt nærmere utvikling av Dronningens Gate 13

21. mars 2023

– Arbeidene med reguleringsplanen har god fremdrift og vi har håp om godkjent plan før sommeren, sier administrerende direktør Cecilie Martinsen i Selvaag Eiendom.

Reguleringsplan for Dronningens Gate 13 er nå ute til 2.gangshøring, etter en begrenset høring hensyntatt Riksantikvaren innsigelser. Etter at planforslaget var til offentlig høring i fjor høst er det utarbeidet et revidert planforslag, som er et resultat av dialog mellom Selvaag Eiendom, Plan- og bygningsetaten (PBE) og Riksantikvaren, med mål om å endre planforslaget slik at kulturminnehensynene ble bedre ivaretatt.

I samarbeid med Oslo Works – har vi i Selvaag Eiendom hatt en meget god dialog med Riksantikvaren der ambisjonen var å avklare endringer, slik at et omforent planforslag kunne sendes til politisk behandling etter den begrensede høringen.

– Jeg opplever at det er mye positivitet rundt planene for utvikling av Dronningens Gate 13, og det bidraget denne planen vil kunne ha for Kvadraturen. Dialogen med Riksantikvaren har vært viktig og det har vært en positiv prosess sett fra vår side. Vi gjør endringer – og åpner opp – i et kvartal med store historiske verdier, og har hele tiden vært opptatt av å ivareta og fremheve disse unike egenskapene med kvartalet.  Det å gå i en konstruktiv dialog med Riksantikvaren har vært en god kvalitetssikring av prosjektet.  Basert på denne dialogen og i samråd med Plan- og bygningsetaten har vi gjort noen justeringer i prosjektet i hovedsak knyttet til infill-bygget og grunnforhold, sier Martinsen

Dronningens Gate 13 har en sentral beliggenhet i Kvadraturen, og med et potensial for å ytterligere tilgjengeliggjøre nye byrom. Selvaag Eiendom ønsker å åpne opp eiendommen, og skape møteplasser med kulturhistoriske verdier som tidligere ikke har vært tilgjengelige for allmennheten. Gårdsrom og bygninger får nytt innhold, nye attraktive kontorlokaler utvikles, og nye og spennende leiligheter bidrar til liv i kvartalet.

Det å skape gode og bærekraftige bomiljøer i Kvadraturen er en absolutt nøkkelfaktor for å oppnå kommunens mål om å gjøre Kvadraturen til et mer levende sted. Kvadraturen er et spennende historisk område som lenge har manglet byliv og mangfoldighet. Dronningensgate kan bli en av flere gode tiltak som kan bidra til denne utviklingen, sier Martinsen. Målet er at flere boliger vil bidra til økt byliv, i tråd med ambisjonene til Vitaliseringsprogrammet.

Det totale bygningsarealet er på 15.100 kvadratmeter, hvorav 7.500 kvadratmeter utgjør kontorareal, og 2.650 kvadratmeter er bygulvlokaler med servering, handel og annen utadrettet virksomhet. Prosjektets 34 nye boliger vil bestå av en miks av store og små enheter.